Σύντομη περιγραφή

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η κινητοποίηση επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση 48 δημόσιων κτιρίων (γραφεία και σχολεία), 150 γραφείων επιχειρήσεων και 2.000 κτιρίων κατοικίας, τα οποία κατασκευάστηκαν πριν από το 2000. Ο συνδυασμός των παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει την μόνωση του κελύφους, την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για την κάλυψη της ζήτησης θέρμανσης και ψύξης και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό την αυτοκατανάλωση.

Επιπρόσθετα, στόχος του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί η προσέλκυση των απαιτούμενων επενδύσεων για την εγκατάσταση 50 ηλεκτρικών φορτιστών, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν την προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων (20 ελαφρά και 20 βαρέα δημοτικά οχήματα και 1.000 επιβατικά οχήματα).

Οι συνολικές επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, αναμένεται να ανέλθουν σε 120 εκατ. € (157 εκατ. € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις θα είναι οικονομικά και κοινωνικά επικερδείς, όπως έχει τεκμηριωθεί από την ανάλυση κόστους-οφέλους, διασφαλίζοντας την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την μελλοντική εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου είναι η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 60,5 GWh/έτος, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 63,0 GWh/έτος και η μείωση εκπομπών CO2 κατά 2,9 kt CO2/έτος. Ταυτόχρονα, αναμένεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων εγκατεστημένης ισχύος 10 MW.