Εκπαιδευτικό υλικό

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επενδυτικού Σχεδίου του Δήμου Θέρμης δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ενεργοποίηση της συμμετοχής και την ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού διατίθεται με τη μορφή οδηγού με αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του εμπλεκόμενου κοινού σε θέματα πράσινων επενδύσεων και βιώσιμης κινητικότητας. Η ανάπτυξη των εν λόγω θα βασίζεται σε όλες τις περιπτώσεις σε ενιαία και οριζόντια εκπαιδευτική προσέγγιση –bottom up με βασική μονάδα το μαθησιακό αντικείμενο–με τρόπο ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να είναι δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού υλικού.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.